Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Pharma Chemicals en de koper, behoudens schriftelijke afwijking en niettegenstaande andersluidende bepalingen die voorkomen op de door de koper gehanteerde aankoopvoorwaarden,

1.2 Zelfs indien er wordt afgeweken van één of meerdere punten van deze verkoopsvoorwaarden in een bijzondere overeenkomst en/of briefwisseling, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

Artikel 2: Bestelling

2.1 De vertegenwoordigers van Pharma Chemicals zijn geen mandatarissen van deze laatste en kunnen haar niet verbinden. Iedere bestelling, opgenomen door een vertegenwoordiger, zal Pharma Chemicals dan ook slechts verbinden na aanvaarding door haar directie.

2.2 Het risico van de juiste uitvoering van geplaatste bestellingen, telefonisch, per fax of per email, berust bij de koper.

Artikel 3: Levering

3.1 De door Pharma Chemicals opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstijd schriftelijk en uitdrukkelijk wordt gegarandeerd door Pharma Chemicals.

3.2 Behoudens grove schuld, geeft overschrijding van de levertijd de koper niet het recht op een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch op vergoeding van enige directe of indirecte schade door hem of door derden geleden.

3.3 Indien de levering niet heeft plaatsgehad binnen de 4 maanden nadat de overeenkomst  tot stand was gekomen, hebben Pharma Chemicals en de koper het recht deze te annuleren. Dat recht bestaat ook indien de overeenkomst ten dele was uitgevoerd.

3.4 De bewaring van de goederen in afwachting van de levering, ophaling, zowel ten huize van de verkoper als de koper, geschiedt op risico van de koper. De goederen reizen op kosten en voor risico van de koper.

3.5 Pharma Chemicals behoudt zich het recht toe de door de koper bestelde goederen in gedeelten te leveren. Elke deellevering zal afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De koper verplicht zich elke deellevering als een zelfstandige te beschouwen en derhalve iedere factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

3.6 Bij het niet aanvaarden van een zending wordt er 7,50 EUR bijgerekend bij de volgende aanbieding. Indien de koper een zending onder rembours weigert, wordt er 15,00 EUR bijgerekend bij de volgende aanbieding.

Artikel 4: Betaling

4.1 Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepaling.

4.2 Facturen die niet op de gestelde vervaldatum betaald worden, leveren van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12%, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 1500,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

4.3 Het laattijdig betalen van één factuur maakt de andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

4.4 Bij niet betaling op de vervaldag behoudt Pharma Chemicals zich het recht voor om verdere leveringen en bestellingen stop te zetten. Tevens behoudt Pharma Chemicals zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

4.5 Twijfel omtrent de solvabiliteit van de koper geeft Pharma Chemicals het recht om betaling van de goederen te vorderen voor de levering.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

5.1 De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van Pharma Chemicals tot op de dag van algehele betaling van alle bedragen, inclusief intresten, kosten en schadevergoedingen door de koper. Een tussengekomen faillissement doet geen afbreuk aan het recht van Pharma Chemicals tot terugvordering van de goederen.

5.2 Tot op de dag van algehele betaling is het de koper uitdrukkelijk verboden over dit materiaal in welke vorm ook te beschikken, tenzij in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Pharma Chemicals, op straffe van schadevergoeding met een minimum van 250,00 EUR.

5.3 Indien derden ten opzichte van de niet betaalde koopwaar van Pharma Chemicals rechten doen gelden, zal de klant hun terstond doen blijken van het eigendom van Pharma Chemicals en Pharma Chemicals hiervan binnen de 24.00h berichten bij aangetekend schrijven.

5.4 Pharma Chemicals behoudt zich eveneens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper.

Artikel 6: Klachten en terugzending van goederen

6.1 Alle leveringen en prijzen worden geacht door de koper bij de levering zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard. Dit behoudens schriftelijk protest, op de wijze zoals hierna bepaald.

6.2 Om geldig te zijn, dienen alle protesten en klachten, van welke aard ook, Pharma Chemicals te bereiken bij aangetekend schrijven.

6.3 Alle klachten moeten door de koper worden ingediend binnen de acht dagen. Indien de klant de goederen op de voorziene datum niet in ontvangst neemt, vangt de termijn van acht dagen aan op de datum waarop de goederen ter zijner beschikking worden gesteld. De afwezigheid van elke betwisting overeenkomstig boven vermelde bepaling houdt voor de klant de onherroepelijke aanvaarding in van de geleverde goederen en/ of uitgevoerde prestaties, zonder voorbehoud, welke ook de grieven zijn die hij later zou kunnen inroepen. Met name zal de klant geen enkel verborgen gebrek meer kunnen inroepen.

6.4 De geleverde goederen mogen onder geen enkel voorwendsel zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Pharma Chemicals worden geretourneerd. Dergelijke toelating houdt geenszins enige erkenning van aansprakelijkheid in en schorst in geen geval de verplichting tot betaling van de verschuldigde sommen op de vervaldag.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Indien Pharma Chemicals door overmacht verhinderd wordt haar verplichtingen jegens de koper na te komen, of de nakoming van haar verplichtingen door overmacht duurder, dan wel bemoeilijkt wordt, dan behoudt Pharma Chemicals zich het recht voor om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te annuleren, dit ter keuze van Pharma Chemicals en zonder haar gehoudenheid tot enige schadevergoeding.

7.2 Onder overmacht van Pharma Chemicals wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Pharma Chemicals of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregel van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Pharma Chemicals is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken van de geleverde goederen, enige persoonlijke fout (behoudens opzet of bedrog) of enige fout van zijn aangestelden.

8.2 Pharma Chemicals is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering, verlies van goederen of welke schade ook die voor de koper en/ of derden mocht ontstaan en die een direct of indirect gevolg is van de door Pharma Chemicals geleverde goederen, dan wel in vertraging of achterwege blijven van leveringen.

8.3 Indien Pharma Chemicals aansprakelijk zou zijn voor de door haar geleverde goederen, dan beperkt zich deze aansprakelijkheid opzichtens de koper alleszins tot het bedrag dat overeenstemt met de prijs van de verkoop. In het geval een derde een schade-eis zou instellen, dan is de koper gehouden Pharma Chemicals te vrijwaren voor het gedeelte van de schade-eis dat deze aangegeven beperking overtreft.

8.4 De vrijwaringsplicht van Pharma Chemicals met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van zijn leveranciers

Artikel 9: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

9.1 Op deze verkoopsvoorwaarden alsmede op alle overeenkomsten en op alle geschillen die daaruit ontstaan, is het Belgisch recht van toepassing

9.2 Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken  van Nijvel

Deze site maakt gebruik van cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd. Deze cookies zijn essentieel om de bestelling te verwerken en uw gegevens te raadplegen. Deze cookies bevatten niet uw naam of andere persoonlijke gegevens.
Als u het gebruik van cookies niet wilt accepteren, kunt u deze in uw browser deactiveren. We kunnen de goede werking van deze site echter niet garanderen als u voor deze optie kiest.